Solna utarbetar cykelplan

I verksamhetsplanen och budgeten för 2014 har Kommunstyrelsen fått i uppdrag att utarbeta en cykelplan tillsammans med Stadsbyggnadsnämnden. Detta efter initiativ från oss i Centerpartiet. Anna C Nilsson (C) driver på politiken för ett grönare och mer miljövänligt Solna.

– Att vi nu har beslut på att göra en cykelplan i Solna känns oerhört viktigt. Solna står inför stora trafik- och miljöutmaningar i framtiden, och för att möta dessa krävs det att staden utarbetar en helhetsstrategi för cykelfrågorna, säger Anna C Nilsson.

Centerpartiet i Solna har i många år arbetat för en god miljö i Solna, där bilen är den största källan till luftföroreningar. När vi gick till val 2010 var ett utav våra vallöften att det skulle ske en fortsatt utbyggnad av cykelvägnätet. En stor prioritet för oss var att just en cykelplan skulle utarbetas. Detta för att ta ett helhetsgrepp kring cykeltrafiken i staden. I och med beslutet att staden nu ska ta fram en cykelplan har vi infriat ytterligare ett vallöfte. Nästa steg blir att samordna oss regionalt med övriga kommuner i Stockholms län och utarbeta en regional cykelplan.

20-juni-2012-341x457-custom

– Vi vill fortsätta att arbeta för en god och hälsosam miljö i kommunen och att främja cyklandet är en konkret åtgärd som vi tror gör skillnad. Med över 60 000 inpendlare och 26 000 utpendlare innebär det stora belastningar på både framkomligheten och miljön. Vi måste underlätta för dessa pendlare att kunna välja att ta cykeln till och från arbetet. Då gör vi både miljön och trafikläget i Solna en stor tjänst, säger Anna C Nilsson.

Inriktningsmålen och effektmålen anger den inriktning som staden de närmaste åren ska sträva efter att uppnå och kan kopplas till givna ekonomiska ramar. Målen tar sin utgångspunkt i Solna Stads vision: ”Solna ska vara en levande och trygg stad, som förenar hållbar utveckling med en god ekonomisk hushållning för att trygga framtidens välfärd.”

Cykeln som trafikslag ökar allt mer och vi ser idag fler cyklister i trafiken. Att folk väljer cykeln är definitivt positivt ur en miljösynpunkt då det innebär att färre tar bilen. Dessutom ger det hälsofrämjande effekter för den individuella hälsan. Samtidigt som cyklandet ökar ställs högre krav på säkerheten, då vi tyvärr ser att cykeltrafiken också innebär risker för cyklisterna. Vi måste säkerställa att gångtrafikanter, cyklister och bilister samspelar i trafiken. Nu tar vi ett första steg genom att ta fram en cykelplan, där den aktuella bilden sammanställs och behoven av förbättringar struktureras.

– Att ta fram en cykelplan är för mig hållbar politik; vi tydliggör situationen och hittar riktning för framtiden, säger Anna C Nilsson.

image

Centerpartiet är det långsiktiga alternativet i svensk politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *