Byggplanerna nere vid Råstasjön ändras

Nu föreslår vi i Alliansen stora förändringar i byggplanerna nere vid Råstasjön. Vi har tagit till oss av folks åsikter och känslor i frågan. Dessutom visar den nya Naturinventeringen på en unik artrikedom av växter, insekter, groddjur, fåglar och fladdermöss. I det ursprungliga förslaget ianspråktogs i princip hela remsan på norra sidan av sjön, dessutom planerades bostäder inom strandskyddat område. Då beräknades det bli cirka 1800 bostäder, det nya förslaget från oss i Alliansen innebär cirka 600 bostäder.

Stadsbyggnadsnämnden kommer fatta beslut om det nya förlaget, där de fyra Allianspartierna är eniga onsdagen den 19 februari. För er som vill titta närmare på handlingarna kommer de finnas tillgängliga under eftermiddagen den 12 februari.
Politik ska för mig vara närodlad och därför är det viktigt att lyssna in Solnaborna. Vi politiker ska ju föra invånarnas talan. Det är också viktigt att vara ödmjuk och ta till sig nya fakta som vi nu gör i fråga om bebyggelsen nere vid Råstasjön.

image

Det nya förslaget, februari 2014 med slutna kvarter.

Centerpartiet i Solna lämnade redan 2007 ett yttrande kring byggplanerna nere vid Arenastaden.
Vi var då, och är fortfarande, av den åsikten att Råstasjöns natur- och rekreationsområden är unika i Solna och därmed värda att bevara. Solna är en växande stad och vi ska fortsätta överväga var och hur ny byggnation planeras.

image

I mitten av februari 2013 publicerade vi Centerpartister i Solna denna artikel i tidningen Mitt i.

Du kan läsa mer om den nya naturvärdesinventeringen på Anders Ekegrens(fp) blogg, ordf. i Stadsbyggnadsnämnden.

Resultatet av undersökningarna gör att Alliansen i Solna anser att liggande planförslag skall förändras på flera punkter. Det vi nu förordar är mer ingripande förändringar än vad vi föreslog på stadsbyggnadsnämnden i augusti då planförslaget var uppe i nämnden i samband med att beslut togs om att godkänna samrådsredogörelsen och ge direktiv för det fortsatta arbetet. Vi anser att området vid minigolfbanan inte skall bebyggas. Det beror på två saker. Dels visar undersökningar att det är svårt och riskfyllt att bygga på deponin pga den deponigas som finns där. Dels skulle bebyggelsen komma för nära den viktiga skrattmåskolonin. Det innebär att minigolfbanan kan ligga kvar i sitt nuvarande läge.

image

Minns ni det ursprungliga förslaget som innebar att hela norra sidan bebyggdes och att strandskyddet naggades i kanten rejält. Vi har kommit en bit sedan dess.

Den exakta utformningen av detaljplanen pågår. Bland annat undersöks möjligheten att flytta sopsugen till parkeringshuset och om de exakta placeringarna av huskropparna mot arenan för att skapa en tydlig avgränsning mellan sjön och Arenan.

Järvastaden växer fram

Drömmen om hus blir verklighet för många familjer när de flyttar till Solnas nya stadsdel Järvastaden. En ruggig förmiddag har jag tillbringat just här och med hel del intryck tar jag nu en sen lunch.

Stadsdelen Järvastaden växer, vi får en ny stadsdel i Solna med stadsradhus och även friliggande villor. I dag mötte jag flera pappor med barnvagn och det är nog så att i den här stadsdelen bor småbarnsfamiljerna. Alla är nyinflyttade och många förverkligar sin dröm om eget hus. Jag ser i framtiden hur ungarna leker ute på gatan och familjeidyllen är trygg. Järvastaden nära naturen, en bit bort från stadspulsen är nog den perfekta stadsdelen för många familjer.

Men jag ser också bilberoendet här, familjen behöver i princip två bilar för att inte vara helt avskuren från världen. Här skulle vi behöva bygga ut den kollektiva trafiken, en utmaning för SL. Jag lade också märke till hur sorteringen av sopor saknas. Den unga kvinnan slängde sina två olika soppåsar i en sopsug utan att ens reflektera över att hon sorterat i sitt kök. Samtidigt är området en byggarbetsplats och de familjer som bott här längst har inte haft lugn och ro.

image

Allt detta till trots blir jag varm i hjärta av Ica Brotorps ägare som hejar glatt på alla sina kunder. Jag blir varm i hjärtat när jag tänker på att familjerna och barnen får växa upp nära naturen. Jag blir varm i hjärtat när det byggs i Solna för vi bidrar med bostadsyta i en Stockholmsregionen som andas bostadsbrist. Den lägenhet som dessa familjer lämnar kan någon annan flyttat in i och vi skapar rörelse i boendet som i slutändan gynnar den där unga tjejen som just flyttat till Stockholm för sitt första arbete eller studier.

image

Nu låter det kanske lite negativt, men sanningen är den att jag är glad att vi bygger, att vi visar handlingskraft och tar ansvar för bostadsbristen. Att många unga och äldre familjer kan få möjlighet att köpa hus. Förverkliga sina drömmar, det är gott. Vi kommer aldrig bli klara, det kommer alltid finnas utmaningar och det är det som är drivkraften för oss politiker. Vi ser alltid möjligheter att utveckla och förbättra. Genom att jag besöker just din stadsdel och pratar med byggjobbare, nyinflyttade och de som bott i området sedan första huset stod klart kan jag driva på med närodlad politik. Vader närodlad politik? Det är att jag ser bilberoendet som kan åtgärdas genom utbyggd kollektivtrafik. Jag ser möjligheterna att kompostera på sig egen tomt, odla grönsaker eller ha ett eget potatisland. Någon familj kanske kommer smälla upp solceller på taket eller ha en bikupa på tomten. Järvastaden skapar också möjligheter. Det är att jag ser behovet av att sopsortera/källsortera. Detta är exempel för hur miljöpolitik blir lokal och konkret, med andra ord närodlad politik i Järvastaden.

3 år av handlingskraft

När vi gick till val 2010 lovade vi inte er guld och gröna skogar.

Däremot lovade vi er att göra allt vi kunde för att utveckla Solna till en hållbar stad. Vi ville behålla de grönområden som vi vet att många av er Solnabor uppskattar, vi ville bibehålla Solnas låga arbetslöshet och vi ville ge våra barn och unga den bästa starten i livet på en bra skola med bra mat.

Nu har det gått tre år av fruktsamt Allianssamarbete i Solna. Vi i Centerpartiet blickar bakåt och ser att vi får saker att hända. Vi har visat handlingskraft och infriat många av de vallöften vi gav er 2010.

Tack vare Alliansen och Centerpartiet…  

Demokrati

Kan man numera följa kommunfullmäktiges sändningar via webben
Ger Solna Stad numera ut informationsblad till alla hushåll
Utvecklar Solna Stad nu en kundtjänst för att bättre kunna bemöta Solnaborna.

image

Miljö

Har det satsats extra pengar på parker och grönområden
Har Solna stad genomfört en standardhöjning vad gäller städning och skötsel av Solnas mark samt lanserat en e-tjänst för klagomål
Arbetar Solna Stad aktivt med att energieffektivisera stadens lokaler, bland annat har man tagit fram en energikartläggning av skolor och vissa förskolor
Har Solna stad skärpt tillsynen av farligt avfall hos bilverkstäder och annan fordonsrelaterad verksamhet som hanterar kemikalier och farligt avfall.
Finns det numera en stadträdgårdsmästare i Solna
Har Norrvatten, som producerar och distribuerar dricksvatten till bl.a. Solna vatten AB, satsat mer på vindkraftverk
Finns det nu ett avtal om skötsel på våra återvinningsstationer
Har Solna stad påbörjat arbetet med att ta fram en Grönplan; som ska visa hur Solna stads gröna offentliga miljöer, parker, natur, platser och gatumiljöer ska utvecklas framöver, samt en miljöpolicy. Grönplanen är ett resultat av den medborgardialog som stadsträdgårdsmästaren har genomfört med boenden i samtliga stadsdelar.
Kommer det uppföras en returpark i Rissne där Solnabor kan lämnas sin återvinning
Erbjuder numera Solna stad miljödiplomering för företag, där utbildning av personal samt framtagande av miljöpolicy, miljömål och handlingsplan ingår.

cropped-solna-2013-033.jpg

Trafik

Har det upprättats en cykelplan, som presenterar ett helhetsperspektiv för cykelfrågor
Finns det numera tillgång till lånecyklar och en cykelpump för dig som vill pumpa dina cykeldäck
Kommer tunnelbanan att byggas ut till Hagastaden och Arenastaden
Rullar numera Tvärbanan ända fram till Solna Centrum, och snart till Solna station
Stannar pendeltåget mot Arlanda/Uppsala även i Solna, vilket underlättar pendlingen för alla solnabor
Utreds möjligheterna att överdäcka Bergshamraleden
Har vi börjat jobba för att göra om Centralplan till en bilfri piazza med torghandel och caféer

Jobb, företagande och tillväxt

Har Solna stad blivit utsett till Sveriges bästa kommun att driva företag i, 5 år i rad
Har arbetslösheten kontinuerligt gått nedåt, liksom antalet personer med försörjningsstöd
Har fler ungdomar fått möjlighet till sommarjobb inom stadens regi
Har vi fått en ny fin arena; Friends Arena
Byggs det nu ett nytt, stort shoppingcentrum; Mall of Scandinavia
Har det satsats på fortbildning för Solnas specialpedagoger och modersmålslärare
Satsar Solna Stad särskilt på hållbar arbetshälsa för stadens alla anställda.

cropped-solna-2013-312.jpg

Boende

Utvecklas Solna Stad och nya bostäder byggs genom förtätning, men också genom att nya stadsdelar växer fram. Nu har det byggts, alternativt planeras det att byggas i Råsunda, i Järvastaden, i Arenastaden, i Huvudsta, i Ulriksdal, i Frösunda, vid Haga Norra, vid Karolinska och vid Armégatan
Finns det numera ett stängsel vid bostäderna invid Friends Arena
Har det byggts en ny hundrastgård, som komplement till de fyra som finns sedan tidigare
Ser man nu över trappan vid Hagalund, som utgör en fara för de boende i Hagalund.

Barn och ungdom

Har det satsats extra pengar på skolupprustningar runt om i Solna, renoveringar av förskolor, idrottshallar och Vasalundshallen
Har ventilationen i alla förskolor kontrollerats  
Har Solna stad utrett behovet av barnomsorg på oregelbundna arbetstider och bestämt att ett nattis ska starta
Är det beslutat att det kommer satsas mer medel till lärarnas löner framöver samt att en vikariepool inom förskolan kommer att upprättas
Har det byggts flera nya lekparker, bland annat i Skytteholmsparken
Kommer det i framtiden byggas en ny temalekplats i Bergshamra
Har förskolepengen, skolpengen och den obligatoriska särskolans peng ökat
Har det tecknats avtal om en regional ungdoms- och elevdatabas för ungdomar i åldern 16-19 år
Byggs det en miljöklassad skola i Ulriksdal med plats för 900 elever; från förskola till årskurs 9
Har förskolan Pumpan, som erbjuder verksamhet för barn med funktionsnedsättning, nyinvigts efter en omfattande renovering
Har ungdomsgården Villa Odin i Hagalund förbättrat sina öppettider, till att även inkludera helgerna.

cropped-solna-2013-2981.jpg
Äldre och vård

Har Solna stad fått profilerade äldreboenden, t.ex. Konst och hantverk, Natur och trädgård och Djur
Är det beslutat att det kommer satsas mer medel på stadens hemtjänst
Har det införts LOV (lagen om valfrihet) både i hemtjänsten och på stadens omvårdnadsboenden.

Kultur och fritid

Har Bergshamra Bibliotek numera öppet sex dagar i veckan
Har Solna stad tittat på hur halltider fördelas mellan pojkar och flickor.

Integration

Har Solna stad mött stora framgångar i arbetet med att integrera nyanlända svenskar; arbetslösheten bland utrikes födda ligger långt under genomsnittet i länet och riket som helhet
Erbjuder numera Solna Stad cykelkurser för de som aldrig har lärt sig cykla, eller bara kan cykla lite grann.

Ekonomi

Har Solnas kommunalskatt lämnats oförändrad på 17,12 per skattekrona
Är numera alla parkeringsplatser i Solna avgiftsbelagda, dygnet runt, året runt
Genomsyrar begreppet ”före-under-efter” numera hela Solna stads ekonomi, vilket bidrar till bättre struktur, ökad styrning och kontinuerlig kontroll av upphandlingar och fakturahantering.

Vi ser hela Solna

cropped-solna-2013-238.jpg

Har det tagits fram en utvecklingsstrategi för Bergshamra där frågor som rör bostäder, handelsmöjligheter, stadsmiljö och kollektivtrafik
Har en detaljplan tagits fram för Överjärva gård
Finns det numera en utvecklingsstrategi för Hagalund, som ska ta vara på potentialen som finns i området och skapa framtida förutsättningar
Är det numera krav på att sanera klotter i offentlig miljö inom tre arbetsdagar, efter upptäckt eller inkommen anmälan under förutsättning att temperaturen är tillräckligt hög för att kunna sanera effektivt.

En vecka in i 2014 med batterierna laddade är jag redo att fortsätta arbeta hårt för Solnaborna. Vägen till framgång är förmågan att bemöta och lyssna till alla som bor och verkar här i Solna. Vi Centerpartister ser möjligheterna, kom med du också!

Att bygga hållbar stad

Den manliga normen dominerar stadsbyggande. Vi förväntar oss att det är män som är mest kunniga och som ska fatta beslut om allt från infrastruktur till hur hus ska placeras i stadsbilden. Detta påverkar livskvalitet, levnadsvillkor och jämställdhet. Se er om, vem är det som sitter ensam bakom ratten i bilkön? Ska man ta bilen till jobbet eller tunnelbanan? Eller är det cykeln som är det smartaste färdmedlet?

image

Infrastrukturen bär upp den hållbara staden. Parker i form av andningshål ger oss möjlighet till vila. Historiskt är det männen som byggt stad och planerat den för att passa män. Inte visste väl ni att jag är byggnadsingengör? Nej, jag ser inte mig själv så heller. Jag gick 4-årig Teknisk linje på gymnasiet med inriktning bygg. Arbetade 6 veckor som ”bas” på ett stort bygge och lärde mig att kvinnor icke före sig besvär. Karriären som byggnadsingengör blev kort och det var mycket roligare att arbeta som journalist där jag fick skriva.

solna 2013 035

Vi män och kvinnor nyttjar vår stad olika. Vi reser olika. Män sitter ofta ensamna i sin bil som de tar till arbetet medan kvinnan lämnar barnen på förskolan och sedan går, cyklar eller åker kollektivt till sin arbetsplats. Maria Börjesson, docent i transportsystemanalys menar att en av de viktigaste delarna till samhällets utveckling är våra resor. Vidare menar hon att en stor del av orsakerna till de problem vi i dag ser är de som fattar beslut. Det är oftast män som har makten i de olika stadsbyggnadsorganen. Gröna kilar, parker och cykelvägar i all ära men vi kvinnor väljer att stanna hemma eller ta bilen när områden är mörka, saknar belysning eller upplevs ensliga och otrygga. Den hållbara staden är tät, ljus och erbjuder social möten mellan människor, där trivs människor och har en hög livskvalité oavsett kön eller ålder.

image

Problemet handlar om vilka som fattar beslut. I dag, 30 år senare står jag stabilt med båda benen grundade och vågar och kan ta fighten för att skapa vår hållbara stad. Var lade du din röst i förra valet? Tänk längre i 2014 års val, vem vill du ska vara ordförande i exempelvis stadsbyggnadsnämnden i Solna? Är det dags för en kvinna

Centerpartiet välkomnar minskade krav på höjdrestriktioner

I dagarna stod det klart att Swedavia föreslår minskade krav på höjdrestriktioner runt Bromma flygplats i samband med den planerande uppgraderingen.

Detta innebär i praktiken att det är fortsatt fritt fram för högre hus i Solna, Sundbyberg och norra delen av Stockholms innerstad. Ett beslut som vi i Centerpartiet i Solna välkomnar.

Bromma Flygplats har länge velat vara en flygplats som även kan ta emot större flygplan. Men för detta ändamål behövs en uppgradering till det som kallas 3C-flygplats, där nybyggnation över en viss höjd inom säkerhetszonen runt flygplatsen är förbjudet. En uppgradering skulle ha haft stor påverkan för Solna och den planerade nybyggnation i området, om inte Swedavia hade föreslagit de här minskade kraven.

Tidigare i år författade jag debattartikeln ”Uppgradering av Bromma hot mot bostadsbyggandet” med och skrev under var även Stefan Bergström, kommunalråd (C) Sundbyberg.

image

”Staten måste agera. En uppgradering av Bromma Flygplats skulle innebära ett hårt slag mot planerna på nya bostäder i framförallt Solna och Sundbyberg, eftersom säkerhetszonen kring flygplatsen skulle utvidgas. Vi uppmanar därför Transportstyrelsen att inte uppgradera Bromma.”

Läs hela artikeln ”Uppgradering av Bromma hot mot bostadsbyggandet”. Och ta gärna en titt på det blogginlägg jag gjorde om Bromma flygplats.

Läs även svt ”Fritt fram för höghus
Texten nedan är klipp från pressmeddelande som vi skickade ut i dag:

Problemet handlade alltså inte bara om vilka flygplan som borde få landa på Bromma, utan i förlängningen handlade det även om vilka konsekvenser det får på bostadsbyggandet i regionen.

– Stockholmsregionen i allmänhet och Solna i synnerhet växer och blir större för varje år.
För detta krävs kraftfulla politiska åtgärder, så som nybyggnation av bostäder. Vi behöver fler, och högre, bostäder för att komma till bukt med bostadsproblematiken i Solna, säger Anna C Nilsson, kommunalråd för Centerpartiet i Solna.

 – I Centerpartiet ser vi positivt på att bygga på höjden. Höga hus betyder mindre markanspråk och en möjlighet att bevara de grönområden som vi och Solnaborna uppskattar så mycket. Vi är glada att Swedavia har fattat det här beslutet så att vi kan fortsätta utveckla vår region på ett grönt och miljövänligt sätt, säger Anna C Nilsson.

Solna först ut med att rita om T-banans linjetrafik

Startskottet har gått för den största utbyggnaden av Stockholms tunnelbana sedan 1970-talet. Solna blir först ut med utbyggnad av tunnelbanan från Odenplan via Hagastaden till Arenastaden i Solna med byggstart 2016. Trafikstart till Hagastaden beräknas ske cirka 2020 och till Arenastaden cirka 2022.
Idag presenterades ett samlat tunnelbanepaket av regeringens förhandlingsmän, Stockholms läns landsting och de fyra berörda kommunerna – Solna, Stockholm, Nacka och Järfälla. Paketet innehåller en utbyggnad av tunnelbanan till Hagastaden och Arenastaden i Solna. Dessutom innehåller paketet en linje till Nacka, en förlängning av tunnelbanans blå linje från Akalla till Barkarby och en utbyggnad av tunnelbanan till Gullmarsplan/Söderort. Det är den största kollektivtrafikutbyggnaden i Sverige sedan 1970-talet, då tunnelbanans blå linje öppnade.

image

– Att tunnelbanan byggs ut är historiskt och oerhört viktigt för miljön. Vi skapar möjligheter som är positiva för väldigt många medborgare i hela Stockholms län, säger kommunalrådet Anna C Nilsson.

– Solna blir först ut med att rita om tunnelbanans linjekarta 2016. Den nya tunnelbanelinjen är viktig för den fortsatta utvecklingen av två av Sveriges viktigaste tillväxtområden – Hagastaden och Arenastaden. Med 60 000 arbetstillfällen spelar utvecklingen i dessa områden i Solna en avgörande roll för hela landets tillväxt och välfärd, säger kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk.

– Solna är en av de kommuner i landet har tagit störst ansvar för bostadsbyggandet. Genom den nya tunnelbanelinjen kan staden bidra med ytterligare 4500 nya bostäder i Solnas nya framväxande stadsdelar, säger stadsbyggnadskommunalrådet Anders Ekegren.

– Den nya tunnelbanelinjen till kommer att förstärka Solna som knutpunkt i regionens kollektivtrafiksystem. Det kommer att bidra till att underlätta vardagen för solnaborna och alla som varje dag reser till sina jobb i Solna, säger kommunalrådet Malin Appelgren.

image

Den totala investeringen för hela tunnelbaneutbyggnaden uppgår till 25,7 miljarder kronor. Investeringen i linjen från Odenplan via Hagastaden till Arenastaden uppgår till 4,1 miljarder, varav Solna stad medfinansierar utbyggnaden med 600 miljoner. Solna kommer, efter denna satsning, att ha tre tunnelbanelinjer, pendeltåg, tvärbana och bussar.

Principöverenskommelsen gäller förutsatt att alla parter också fattar formella beslut om sina åtaganden. För Solnas del sker det i kommunfullmäktige.

image

Vi i Centerpartiet är mycket nöjda med den framgång vi når i och med att Stockholmsöverenskommelsen nu är klar. Under dagens presskonferens med Gustav Hemming, Landstingsråd (C) framgår tydlig hur vi påverkar och gör skillnad. Klicka på länken för youtubeklipp från presskonferensen.

Nedan följer en rad länkar till tidningsklipp där vi alla jobbat gemensamt i Centerpartiet för att utbyggd tunnelbana ska bli verklighet.

Här kommer en lista med länkar för den som vill sprida på olika sätt:

Augusti 2010
Gustav Hemming (fd Andersson) och Per Ankersjö skrev om vikten av att bygga tunnelbana till Nacka och Hagastaden med trängselskatter som medfinansiering:

Mars 2011
Magnus Demervall (fd Andersson) skrev om att tunnelbana till Solna behövs, tillsammans med Maria Rankka, vd Stockholms Handelskammare:

Mars 2012
Anna C Nilsson krävde att tunnelbanan måste byggas ut till Hagastaden:

Mars 2012
Gustav Hemming (fd Andersson) krävde i Folkpartiet på svar om var de står i tunnelbanefrågan:

April 2012
Gustav Hemming (fd Andersson) skrev tillsammans med C-företrädare från länets kommuner om vikten av modernare trängselskatter:

September 2012
Gustav Hemming sade nej till Österleden:

Maj 2013
Centerpartiet krävde i landstingets Trafiknämnd tunnelbana till Hagastaden:

12 november 2013
Gustav Hemming på presskonferensen: http://www.youtube.com/watch?v=_70Ab1NEpLc&feature=youtu.be

Pressmeddelande i samband med Stockholmsöverenskommelsen:

Alliansen i Solna satsar på cykelplan

Centerpartiet i Solna har idag glädjen att presentera ytterligare en budgetsatsning från den styrande Alliansen. Solna beslutade redan hösten 2012 att ta fram en cykelplan för att identifiera brister och föreslå förbättringar av stadens cykeltrafik. Cykelplanen kommer fastställas under 2014 och staden avsätter nu i ett första skede 1 miljon kronor för att kunna genomföra satsningar och åtgärder enligt planen.

– Cykeln är ett viktigt transportmedel och spelar en allt större roll för att Solna ska kunna växa och utvecklas på ett miljömässigt hållbart sätt. Många solnabor väljer idag cykeln för att pendla till och från jobbet, för oss i Centerpartiet är det viktigt att de kan göra det på ett snabbt och säkert sätt, säger Anna C Nilsson, kommunalråd för Centerpartiet i Solna.

image

– Vi har stora trafik- och miljöutmaningar i Solna, för att möta dessa krävs det att staden utarbetar en helhetsstrategi för cykelfrågorna. Ett ökat cyklande ger en bättre stadsmiljö, bättre luft, mindre buller och minskad trängsel i biltrafiken, avslutar Anna C Nilsson.

Anna C Nilsson skrev i förra veckan en debattartikel angående Stockholms utmaningar i cykeltrafiken. Ni kan ta del av den här.

Alliansen i Solna gör flera viktiga budgetsatsningar under 2014:

– För att säkra tillgången på personal inom förskolan kommer Alliansen avsätta 2,5 miljoner kronor till en vikariepool. Detta säkerställer tillgången till god kompetens och fler händer inom barnomsorgen när behov uppstår.

– Alliansen avsätter även 16 miljoner kronor extra i budgeten för att upprusta stadens skolor och förskolor. Pengarna kommer bland annat att användas till energieffektivisering av lokalerna, samt utbyte av toaletter, ommålning och nya golv.

-Budgeten innehåller också en satsning på 6 miljoner kronor extra till omvårdnadsnämnden för att skapa mer tid för personalen hos de äldre i Solnas hemstjänst.
– Dessutom kommer Alliansen återinföra sexdagarsöppet på Bergshamra bibliotek under våren, vilket ökar tillgängligheten till biblioteket för såväl privatpersoner och föreningar.