Leksaker ska bli giftfria

I dag beslutades att en utredning tillsätts angående Bisfenol A. Vår miljöminister Lena Ek sätter ner foten och visar vägen. Med den tydlighet Lena visar kan jag tryggt fortsätta mitt arbete här i Solna, där vi sakta men säkert förändrar. Jag vill se en giftfri vardag för våra barn och unga. Tack för att du visar vägen Lena Ek.

Att driva miljöpolitik kräver mod. Att vara politiker överhuvudtaget kräver mod. Lena Ek visar att hon har både mod och handlingskraft att göra skillnad.

Leksaker ska bli giftfria

– Anledningen är att barn är mer utsatta för farliga kemikalier än vad man tror och barn är särskilt känsliga. Jag tycker det är viktigt att när vi börjar med det här arbetet i Sverige nu att kommunerna verkligen ser till att sanera och kontrollera alla förskolor så att de är bra ur kemikaliesynpunkt, säger Lena Ek till SVT.

solna 2013 097

Just nu arbetar vi med att skapa en miljöpolicy här i Solna, ett initiativ av mig. Den är just nu ute på remiss i våra nämnder, därefter ska den upp i Kommunstyrelsen och så småningom klubbas den i Kommunfullmäktige. I min tanke om närodlad politik har jag lyssnat in föräldrar här i Solna och tack för att ni för en dialog med mig som er politiker. Just nu är miljöpolicyn ute på remiss i våra nämnder och jag peppar mina medlemmar som har nämndsuppdrag att försöka påverka i nämnderna att skriva skarpare i remissyttrandena. Centerpartiet i Solna har fått med sig miljö och hälsoskyddsnämnden där jag är vice ordförande på ett riktigt bra remissyttrande där vi belyser giftfri vardag. I Barn- och utbildningsnämnden lade vi ett yttrande med likalydande skrivning som i miljö och hälsoskyddsnämnden. Att vara politiker kräver mod, det kräver handlingskraft men mest av allt kräver det tålamod. Jag önskar av hela mitt hjärta att vi i Centerpartiet får ett större mandat i Solna efter valet för Centerpartiet har så mycket viktigt som vi måste göra för våra barn och ungdomar. Just nu väljer jag att nämna giftfri vardag och giftfria leksaker.

Ta gärna en titt på miljödepartementets sida, för genom att sprida kunskapen förstår vi varför bisfenol A måste bort.

Byggplanerna nere vid Råstasjön ändras

Nu föreslår vi i Alliansen stora förändringar i byggplanerna nere vid Råstasjön. Vi har tagit till oss av folks åsikter och känslor i frågan. Dessutom visar den nya Naturinventeringen på en unik artrikedom av växter, insekter, groddjur, fåglar och fladdermöss. I det ursprungliga förslaget ianspråktogs i princip hela remsan på norra sidan av sjön, dessutom planerades bostäder inom strandskyddat område. Då beräknades det bli cirka 1800 bostäder, det nya förslaget från oss i Alliansen innebär cirka 600 bostäder.

Stadsbyggnadsnämnden kommer fatta beslut om det nya förlaget, där de fyra Allianspartierna är eniga onsdagen den 19 februari. För er som vill titta närmare på handlingarna kommer de finnas tillgängliga under eftermiddagen den 12 februari.
Politik ska för mig vara närodlad och därför är det viktigt att lyssna in Solnaborna. Vi politiker ska ju föra invånarnas talan. Det är också viktigt att vara ödmjuk och ta till sig nya fakta som vi nu gör i fråga om bebyggelsen nere vid Råstasjön.

image

Det nya förslaget, februari 2014 med slutna kvarter.

Centerpartiet i Solna lämnade redan 2007 ett yttrande kring byggplanerna nere vid Arenastaden.
Vi var då, och är fortfarande, av den åsikten att Råstasjöns natur- och rekreationsområden är unika i Solna och därmed värda att bevara. Solna är en växande stad och vi ska fortsätta överväga var och hur ny byggnation planeras.

image

I mitten av februari 2013 publicerade vi Centerpartister i Solna denna artikel i tidningen Mitt i.

Du kan läsa mer om den nya naturvärdesinventeringen på Anders Ekegrens(fp) blogg, ordf. i Stadsbyggnadsnämnden.

Resultatet av undersökningarna gör att Alliansen i Solna anser att liggande planförslag skall förändras på flera punkter. Det vi nu förordar är mer ingripande förändringar än vad vi föreslog på stadsbyggnadsnämnden i augusti då planförslaget var uppe i nämnden i samband med att beslut togs om att godkänna samrådsredogörelsen och ge direktiv för det fortsatta arbetet. Vi anser att området vid minigolfbanan inte skall bebyggas. Det beror på två saker. Dels visar undersökningar att det är svårt och riskfyllt att bygga på deponin pga den deponigas som finns där. Dels skulle bebyggelsen komma för nära den viktiga skrattmåskolonin. Det innebär att minigolfbanan kan ligga kvar i sitt nuvarande läge.

image

Minns ni det ursprungliga förslaget som innebar att hela norra sidan bebyggdes och att strandskyddet naggades i kanten rejält. Vi har kommit en bit sedan dess.

Den exakta utformningen av detaljplanen pågår. Bland annat undersöks möjligheten att flytta sopsugen till parkeringshuset och om de exakta placeringarna av huskropparna mot arenan för att skapa en tydlig avgränsning mellan sjön och Arenan.

Ett miljöbrott

Paul kom förbi med mopeden om somrarna, han hade fiskat till katterna. Så en dag berättade han att katten fått ungar som han vart tvungen att slå ihjäl. Alla var missbildade och Paul trodde att det berodde på fisken som han givit till kattmamman. Aluminiumfabriken borta i skogen släppte ut något i sjön berättade han för mig på 1970-talet. Detta är en sann historia som format mitt miljöengagemang.

Känslan att starkt känna att något är fel och samtidigt veta att man bara är en liten människa, en ung flicka utan makt formade mig att bära mod. För jag kommer aldrig blunda för det som är fel. På 1980-talet tog vi vattenprover som visade ett PH värde upp emot 9, vattnet var som tvål. När jag och min bror blev äldre tog vi vattenprover som vi testade i kemin. När jag jobbade på Vimmerby Tidning ,på 1990-talet, tipsade jag miljö- och hälsoskyddkontoret i Kisa. Domen föll i början av 2000-talet. Miljöbrott tar tid och straffen är svaga. Bedrövelsen över att läsa domen att grundvatten inte får tas på det utmärkta området på kartan de närmaste 135 åren kändes för jävligt. Ska det vara så?

Att förstöra miljö, kretsloppet, fåglarna, fiskarna och slutligen oss människor är aldrig okej.

Just därför är dagens utspel som vi i Centerpartiet gör så viktigt.
C vill skärpa straffen för miljöbrott.

Välfärdsföretag med siktet inställt på utveckling

Under dagen besökte jag Attendo Frösunda äldreboende, en fantastiskt fin verksamhet där ett tydligt fokus på utveckling av verksamheten genomsyrade vårt samtal. Dagens besök och samtal fick mig att fundera lite kring det här med vinster i välfärden. I Solna stad har vi kommit en bra bit på väg i det fria valet av boende. Läs mer om hur Solnas äldre upplever äldreomsorgen ”Nöjdare äldre i Solna

Flera av våra omsorgsboenden i Solna har inriktning på olika tema. Frösunda äldreboende har tema mat och lägger stor vikt vid att maten ska vara vällagad, näringsrik och välsmakande och att måltidsmiljön ska vara trevlig och inbjuda till gemenskap. På onsdagarna serveras gourmetlunch med vin till. De hittar gärna på aktiviteter och teman runt måltiden – mat från hembygden, provsmakning av champagne eller choklad eller så italiensk temavecka. Senaste temat är ”från Ockelbo till…” där mat från all världens hörn serveras och personalen använder sin egen matkultur som kunskapskälla. Närstående bjuds in på festligheter varje kvartal och du har också möjlighet att bjuda hem gäster till din lägenhet för en trevlig måltid. Jag lade särskilt märke till att brukaren kunde ha sin egen kaffeservis och bjuda på kafferep på sitt rum. För något år sedan gjorde Attendo en kokbok med god mat.

image

I Frösunda finns två våningsplan för brukare med demens och två våningsplan där vårdbehovet är av mera fysisk karaktär. Gemensamt för alla avdelningar är att personalen arbetar med konceptet planering-genomförande-utvärdering-utveckling-planering och under rubriken utveckling är värdegrundsfrågorna centrala. Vi uppehöll oss en lång stund i vårt samtal kring bemötande. Personalen berättade att de själva bland annat borstat tänderna på varandra för att få en känsla av hur det skulle kunna upplevas av brukaren. Dagligen samtalar personalen om hur de själva kan medvetandegöra sig själva och sina kollegor på hur de bemöter brukaren och hur de kan utvecklas. Utvecklingen är central i detta välfärdföretag beskriver alla som dessutom vittnar om att de arbetat under en längre tid i företaget. De satsar på att behålla personalstyrkan och välkomnar när personalen vill fortbilda sig.

image

“ Underbart att jobba på Frösunda där det är härlig atmosfär bland kollegor och brukare.”
Undersköterska
Linda

“ Att få planera och laga maten tillsammans med brukarna är mycket inspirerande. Tänk att skala potatis kan framkalla så många berättelser!”
Vårdbiträde
Emma

I media läser jag hur det klagas över välfärdsföretag och jag oroar mig för vad som kommer ske om Vänstern skulle vinna valet, då de vill förbjuda företag som går i vinst. Alltså, de vill inte förbjuda snickeriföretaget som arbetar med konceptet planera-genomföra utan de vill förbjuda företag som Attendo som arbetar med planera-genomföra-utvärdera-utveckla. Stanna upp och tänk längre… Hur har detta äldreboende lyckats med kvalitén? Tror jag att de äldre mår bra av att känna doften av sockerkaka, att vara omgiven av personal som jobbar dagligen med att förbättra sitt eget bemötande och tror jag att människor är olika och har olika behov? Attendo lyckas för att de arbetar långsiktigt och mycket målmedvetet. Läs gärna ”Kommuner mer kortsiktiga än vad vi vårdföretagare är
Jag är för vinster i välfärden. Min erfarenhet plockar jag från den här typen av möten där jag med egna ögon ser hur nöjd och stolt personalen berättar om sin verksamhet. Jag plockar också erfarenheten från friskolornas värld där jag själv varit yrkesverksam. Det finns nämligen en gemensam nämnare hos dem alla ”Att personalen vill utveckla företaget” och just den känslan möter jag inte alltid i kommunala verksamheter även om den finns hos många eldsjälar på kommunala skolor och äldreboenden.

Tack för besöket och framtiden utvisar om Attendo genomför en börsintroduktion ”Attendo vill in på börsen

3 år av handlingskraft

När vi gick till val 2010 lovade vi inte er guld och gröna skogar.

Däremot lovade vi er att göra allt vi kunde för att utveckla Solna till en hållbar stad. Vi ville behålla de grönområden som vi vet att många av er Solnabor uppskattar, vi ville bibehålla Solnas låga arbetslöshet och vi ville ge våra barn och unga den bästa starten i livet på en bra skola med bra mat.

Nu har det gått tre år av fruktsamt Allianssamarbete i Solna. Vi i Centerpartiet blickar bakåt och ser att vi får saker att hända. Vi har visat handlingskraft och infriat många av de vallöften vi gav er 2010.

Tack vare Alliansen och Centerpartiet…  

Demokrati

Kan man numera följa kommunfullmäktiges sändningar via webben
Ger Solna Stad numera ut informationsblad till alla hushåll
Utvecklar Solna Stad nu en kundtjänst för att bättre kunna bemöta Solnaborna.

image

Miljö

Har det satsats extra pengar på parker och grönområden
Har Solna stad genomfört en standardhöjning vad gäller städning och skötsel av Solnas mark samt lanserat en e-tjänst för klagomål
Arbetar Solna Stad aktivt med att energieffektivisera stadens lokaler, bland annat har man tagit fram en energikartläggning av skolor och vissa förskolor
Har Solna stad skärpt tillsynen av farligt avfall hos bilverkstäder och annan fordonsrelaterad verksamhet som hanterar kemikalier och farligt avfall.
Finns det numera en stadträdgårdsmästare i Solna
Har Norrvatten, som producerar och distribuerar dricksvatten till bl.a. Solna vatten AB, satsat mer på vindkraftverk
Finns det nu ett avtal om skötsel på våra återvinningsstationer
Har Solna stad påbörjat arbetet med att ta fram en Grönplan; som ska visa hur Solna stads gröna offentliga miljöer, parker, natur, platser och gatumiljöer ska utvecklas framöver, samt en miljöpolicy. Grönplanen är ett resultat av den medborgardialog som stadsträdgårdsmästaren har genomfört med boenden i samtliga stadsdelar.
Kommer det uppföras en returpark i Rissne där Solnabor kan lämnas sin återvinning
Erbjuder numera Solna stad miljödiplomering för företag, där utbildning av personal samt framtagande av miljöpolicy, miljömål och handlingsplan ingår.

cropped-solna-2013-033.jpg

Trafik

Har det upprättats en cykelplan, som presenterar ett helhetsperspektiv för cykelfrågor
Finns det numera tillgång till lånecyklar och en cykelpump för dig som vill pumpa dina cykeldäck
Kommer tunnelbanan att byggas ut till Hagastaden och Arenastaden
Rullar numera Tvärbanan ända fram till Solna Centrum, och snart till Solna station
Stannar pendeltåget mot Arlanda/Uppsala även i Solna, vilket underlättar pendlingen för alla solnabor
Utreds möjligheterna att överdäcka Bergshamraleden
Har vi börjat jobba för att göra om Centralplan till en bilfri piazza med torghandel och caféer

Jobb, företagande och tillväxt

Har Solna stad blivit utsett till Sveriges bästa kommun att driva företag i, 5 år i rad
Har arbetslösheten kontinuerligt gått nedåt, liksom antalet personer med försörjningsstöd
Har fler ungdomar fått möjlighet till sommarjobb inom stadens regi
Har vi fått en ny fin arena; Friends Arena
Byggs det nu ett nytt, stort shoppingcentrum; Mall of Scandinavia
Har det satsats på fortbildning för Solnas specialpedagoger och modersmålslärare
Satsar Solna Stad särskilt på hållbar arbetshälsa för stadens alla anställda.

cropped-solna-2013-312.jpg

Boende

Utvecklas Solna Stad och nya bostäder byggs genom förtätning, men också genom att nya stadsdelar växer fram. Nu har det byggts, alternativt planeras det att byggas i Råsunda, i Järvastaden, i Arenastaden, i Huvudsta, i Ulriksdal, i Frösunda, vid Haga Norra, vid Karolinska och vid Armégatan
Finns det numera ett stängsel vid bostäderna invid Friends Arena
Har det byggts en ny hundrastgård, som komplement till de fyra som finns sedan tidigare
Ser man nu över trappan vid Hagalund, som utgör en fara för de boende i Hagalund.

Barn och ungdom

Har det satsats extra pengar på skolupprustningar runt om i Solna, renoveringar av förskolor, idrottshallar och Vasalundshallen
Har ventilationen i alla förskolor kontrollerats  
Har Solna stad utrett behovet av barnomsorg på oregelbundna arbetstider och bestämt att ett nattis ska starta
Är det beslutat att det kommer satsas mer medel till lärarnas löner framöver samt att en vikariepool inom förskolan kommer att upprättas
Har det byggts flera nya lekparker, bland annat i Skytteholmsparken
Kommer det i framtiden byggas en ny temalekplats i Bergshamra
Har förskolepengen, skolpengen och den obligatoriska särskolans peng ökat
Har det tecknats avtal om en regional ungdoms- och elevdatabas för ungdomar i åldern 16-19 år
Byggs det en miljöklassad skola i Ulriksdal med plats för 900 elever; från förskola till årskurs 9
Har förskolan Pumpan, som erbjuder verksamhet för barn med funktionsnedsättning, nyinvigts efter en omfattande renovering
Har ungdomsgården Villa Odin i Hagalund förbättrat sina öppettider, till att även inkludera helgerna.

cropped-solna-2013-2981.jpg
Äldre och vård

Har Solna stad fått profilerade äldreboenden, t.ex. Konst och hantverk, Natur och trädgård och Djur
Är det beslutat att det kommer satsas mer medel på stadens hemtjänst
Har det införts LOV (lagen om valfrihet) både i hemtjänsten och på stadens omvårdnadsboenden.

Kultur och fritid

Har Bergshamra Bibliotek numera öppet sex dagar i veckan
Har Solna stad tittat på hur halltider fördelas mellan pojkar och flickor.

Integration

Har Solna stad mött stora framgångar i arbetet med att integrera nyanlända svenskar; arbetslösheten bland utrikes födda ligger långt under genomsnittet i länet och riket som helhet
Erbjuder numera Solna Stad cykelkurser för de som aldrig har lärt sig cykla, eller bara kan cykla lite grann.

Ekonomi

Har Solnas kommunalskatt lämnats oförändrad på 17,12 per skattekrona
Är numera alla parkeringsplatser i Solna avgiftsbelagda, dygnet runt, året runt
Genomsyrar begreppet ”före-under-efter” numera hela Solna stads ekonomi, vilket bidrar till bättre struktur, ökad styrning och kontinuerlig kontroll av upphandlingar och fakturahantering.

Vi ser hela Solna

cropped-solna-2013-238.jpg

Har det tagits fram en utvecklingsstrategi för Bergshamra där frågor som rör bostäder, handelsmöjligheter, stadsmiljö och kollektivtrafik
Har en detaljplan tagits fram för Överjärva gård
Finns det numera en utvecklingsstrategi för Hagalund, som ska ta vara på potentialen som finns i området och skapa framtida förutsättningar
Är det numera krav på att sanera klotter i offentlig miljö inom tre arbetsdagar, efter upptäckt eller inkommen anmälan under förutsättning att temperaturen är tillräckligt hög för att kunna sanera effektivt.

En vecka in i 2014 med batterierna laddade är jag redo att fortsätta arbeta hårt för Solnaborna. Vägen till framgång är förmågan att bemöta och lyssna till alla som bor och verkar här i Solna. Vi Centerpartister ser möjligheterna, kom med du också!

Alliansen i Solna satsar på cykelplan

Centerpartiet i Solna har idag glädjen att presentera ytterligare en budgetsatsning från den styrande Alliansen. Solna beslutade redan hösten 2012 att ta fram en cykelplan för att identifiera brister och föreslå förbättringar av stadens cykeltrafik. Cykelplanen kommer fastställas under 2014 och staden avsätter nu i ett första skede 1 miljon kronor för att kunna genomföra satsningar och åtgärder enligt planen.

– Cykeln är ett viktigt transportmedel och spelar en allt större roll för att Solna ska kunna växa och utvecklas på ett miljömässigt hållbart sätt. Många solnabor väljer idag cykeln för att pendla till och från jobbet, för oss i Centerpartiet är det viktigt att de kan göra det på ett snabbt och säkert sätt, säger Anna C Nilsson, kommunalråd för Centerpartiet i Solna.

image

– Vi har stora trafik- och miljöutmaningar i Solna, för att möta dessa krävs det att staden utarbetar en helhetsstrategi för cykelfrågorna. Ett ökat cyklande ger en bättre stadsmiljö, bättre luft, mindre buller och minskad trängsel i biltrafiken, avslutar Anna C Nilsson.

Anna C Nilsson skrev i förra veckan en debattartikel angående Stockholms utmaningar i cykeltrafiken. Ni kan ta del av den här.

Alliansen i Solna gör flera viktiga budgetsatsningar under 2014:

– För att säkra tillgången på personal inom förskolan kommer Alliansen avsätta 2,5 miljoner kronor till en vikariepool. Detta säkerställer tillgången till god kompetens och fler händer inom barnomsorgen när behov uppstår.

– Alliansen avsätter även 16 miljoner kronor extra i budgeten för att upprusta stadens skolor och förskolor. Pengarna kommer bland annat att användas till energieffektivisering av lokalerna, samt utbyte av toaletter, ommålning och nya golv.

-Budgeten innehåller också en satsning på 6 miljoner kronor extra till omvårdnadsnämnden för att skapa mer tid för personalen hos de äldre i Solnas hemstjänst.
– Dessutom kommer Alliansen återinföra sexdagarsöppet på Bergshamra bibliotek under våren, vilket ökar tillgängligheten till biblioteket för såväl privatpersoner och föreningar.

Vi vill se fler som cyklar

Fler väljer cykeln då måste det bli enklare och säkrare. I dag skriver jag tillsammans med 17 andra Centerpolitiker i Stockholms län ”Vi vill se ett cyklande Stockholm” i Dagens samhälle.

20-juni-2012-341x457-custom

Centerpartiet i Stockholmsregionen har länge arbetat för att cykeln ska bli ett mer attraktivt transportalternativt. Vi har nu samlat oss kring ett antal förslag som vi kommer att arbeta för på olika nivåer:

1. Gemensam regional planering av cykelstråken. Det är oacceptabelt att cykelvägar slutar vid kommungränserna. 

2. Ökade möjligheter att ta med sig cykeln på pendeltågen. Tågresan är ofta bara en del av hela resan. Genom att ta ut inredningen längts fram och längst bak i pendeltågen kan vi skapa plats för fler cyklar ombord på pendeltågen. 

3. Fler pendelbåtar med plats för cykel. Genom att skapa smarta genvägar där du kan ta med dig cykeln över vattnet bli den ett alternativ för fler genom att du slipper cykla långa omvägar över broar. 

4. Fler och säkrare cykelinfartsparkeringar. Vid stationer och hållplatser behövs större och säkrare cykelparkeringar. På så sätt kan fler välja cykel och kollektivtrafik istället för bilen. 

5. Ett utbyggt lånecykelsystem. Skapa möjligheter för alla kommuner i länet att bli en del av lånecykelsystemet genom att knyta cyklarna till SL:s Accesskort. Genom att lånecyklar aktiveras med Accesskortet och finns tillgängliga vid stationer och hållplatser underlättas pendlarnas resa från dörr till dörr. 

6. Fortsatt utveckling av ”motorvägar” för cyklister, så kallade velostrador för att underlätta längre cykelpendling mellan regionens kommuner. Velostradorna ska helst byggas flerfiliga så att det blir möjligt att köra om och cykla fort på ett sätt som är tryggt och säkert för alla.

Solnas gröna rum

Vart jag mig i Solna vänder finns en park i sikte. Visste ni att cirka 1/3 av Solnas totala yta är park eller natur? Här finns stora landskapsparker, flera strandpromenader och många fina små och halvstora parker. Jag som hundägare rör mig i hela Solna och kan se att vi Solnabor gillar att vara ute för våra parker är sällan öde, tvärt om är det liv och rörelse i vår urbana stad.

image

Solna är en växande stad och vart vi än vänder blicken ser vi också byggkranar och nya byggnader som växer fram. Vi bygger bostäder i bostadsbristens Stockholmsregion och vi bygger ny skola som exempel. Helt nya stadsdelar växer fram med såväl bostäder som arbetsplatser. I en föränderlig och dynamisk stad som Solna är det därför viktigt att skapa ett levande stadsliv. Mitt och Centerpartiets fokus är att skapa en hållbar och urban stad, där alla invånare trivs. Vi arbetar hårt för att hela Solna ska leva. Det är med oss som Solna blir en grönare stad.

Ny grönplan ska leda vägen
Solna stad har sedan i våras påbörjat arbetet med att ta fram en ny grönplan. En grönplan används som ett underlag både vid fysisk planering och vid drift och utveckling av park och natur. Grönplanen ska visa hur Solna stads gröna offentliga miljöer, parker, natur, platser och gatumiljöer ska utvecklas framöver.

Vad tycker solnaborna?
Inför den kommande grönplanen fick solnaborna vara med att kartlägga sina upplevelser av stadens gröna rum. Under sex olika träffar gavs medborgarna möjligheten att berätta hur, var och varför man använder parker, naturområden, stränder, gator och torg. Resultatet av medborgardialogerna håller i skrivande stund på att sammanställas, men redan nu kan man se att solnabor gärna cyklar, promenerar och leker i den offentliga miljön. Man passar också på att ta en paus i vardagen genom att fika eller äta sin lunch ute.
Arbetet med den nya grönplanen leds av stadens stadsbyggnadsförvaltning med Kristin Andersson, tf stadsbyggnadschef i spetsen, läs en kort intervju med Kristin på länken.

Partistämma i Karlstad

Den 19-22 september håller Centerpartiet ordinarie partistämma i Karlstad. 520 ombud ska under dessa dagar enas tillsammans kring nästan lika många motioner och ett par politiska program. Jag kommer att sitta ombud för Centerpartiet i Solna och Martin Karlsson, Solna, kommer att sitta ombud för Centerpartiet i Stockholms län.

Torsdagen inleds med kommittéarbete i 16 olika kommittéer. Jag kommer att sitta med i Utbildningskommittén och arbeta för att det program som skall tas fram blir både spetsigt och vasst.

– För mig är det viktiga att se individen; att den politik vi tar fram kommer att vara bra för den enskilda eleven. Forskning visar tydligt att vi lär oss olika – då är det också viktigt att ha en politik som tar hänsyn till detta. För mig är det viktigt att alla elever utifrån sina egna förmågor och förutsättningar ges möjlighet att genom en palett av metoder nå en så optimal utveckling som möjligt. Under grundskolans 9 år ska ingen hindras i sin kunskapsutveckling och ingen lämnas, utan alla ska erbjudas individuell plan för sin personliga utveckling i respektive skolämne. Det är också viktigt att elever i behov av särskilt stöd ska få adekvat hjälp.

I utbildningskommittén kommer även frågan kring treterminssystem tas upp, något som jag ser positivt på.

image

Jag har även varit medförfattare till flertalet motioner. Däribland en kring maxtaxan inom skolbarnomsorgen och förskoleverksamheten i Sverige och en annan där skatteutjämningssystemet problematiseras.

Förhoppningen är att dessa 4 dagar kommer att leda till att Centerpartiet står starkt rustade inför det kommande valåret, med en politik som satsar på tillväxt i hela landet.

Har du frågor kring SolnaCenterns medverkan på partistämman? Skriv dina kommentarer här eller hör av dig till mig via mail annac.nilsson@solna.se Och du vet väl att du är välkommen som medlem i Centerpartiet i Solna.