Byggplanerna nere vid Råstasjön ändras

Nu föreslår vi i Alliansen stora förändringar i byggplanerna nere vid Råstasjön. Vi har tagit till oss av folks åsikter och känslor i frågan. Dessutom visar den nya Naturinventeringen på en unik artrikedom av växter, insekter, groddjur, fåglar och fladdermöss. I det ursprungliga förslaget ianspråktogs i princip hela remsan på norra sidan av sjön, dessutom planerades bostäder inom strandskyddat område. Då beräknades det bli cirka 1800 bostäder, det nya förslaget från oss i Alliansen innebär cirka 600 bostäder.

Stadsbyggnadsnämnden kommer fatta beslut om det nya förlaget, där de fyra Allianspartierna är eniga onsdagen den 19 februari. För er som vill titta närmare på handlingarna kommer de finnas tillgängliga under eftermiddagen den 12 februari.
Politik ska för mig vara närodlad och därför är det viktigt att lyssna in Solnaborna. Vi politiker ska ju föra invånarnas talan. Det är också viktigt att vara ödmjuk och ta till sig nya fakta som vi nu gör i fråga om bebyggelsen nere vid Råstasjön.

image

Det nya förslaget, februari 2014 med slutna kvarter.

Centerpartiet i Solna lämnade redan 2007 ett yttrande kring byggplanerna nere vid Arenastaden.
Vi var då, och är fortfarande, av den åsikten att Råstasjöns natur- och rekreationsområden är unika i Solna och därmed värda att bevara. Solna är en växande stad och vi ska fortsätta överväga var och hur ny byggnation planeras.

image

I mitten av februari 2013 publicerade vi Centerpartister i Solna denna artikel i tidningen Mitt i.

Du kan läsa mer om den nya naturvärdesinventeringen på Anders Ekegrens(fp) blogg, ordf. i Stadsbyggnadsnämnden.

Resultatet av undersökningarna gör att Alliansen i Solna anser att liggande planförslag skall förändras på flera punkter. Det vi nu förordar är mer ingripande förändringar än vad vi föreslog på stadsbyggnadsnämnden i augusti då planförslaget var uppe i nämnden i samband med att beslut togs om att godkänna samrådsredogörelsen och ge direktiv för det fortsatta arbetet. Vi anser att området vid minigolfbanan inte skall bebyggas. Det beror på två saker. Dels visar undersökningar att det är svårt och riskfyllt att bygga på deponin pga den deponigas som finns där. Dels skulle bebyggelsen komma för nära den viktiga skrattmåskolonin. Det innebär att minigolfbanan kan ligga kvar i sitt nuvarande läge.

image

Minns ni det ursprungliga förslaget som innebar att hela norra sidan bebyggdes och att strandskyddet naggades i kanten rejält. Vi har kommit en bit sedan dess.

Den exakta utformningen av detaljplanen pågår. Bland annat undersöks möjligheten att flytta sopsugen till parkeringshuset och om de exakta placeringarna av huskropparna mot arenan för att skapa en tydlig avgränsning mellan sjön och Arenan.

Centerpartiet välkomnar förslag kring Råstasjön

Byggplanerna kring Råstasjön påbörjades redan 2007 då fullmäktige antog den fördjupade översiktsplanen. Centerpartiet lämnade då ett yttrande till beslutet där vi välkomnade Arenastaden, dock inte utan vissa förbehåll. Vi var då, och är fortfarande, av den åsikten att Råstasjöns natur- och rekreationsområden är unika i Solna och därmed värda att bevara. Solna är en växande stad och vi ska fortsätta överväga var och hur ny byggnation planeras.

hållbart val

På stadsbyggnadsnämnden möte den 28:e augusti lade Alliansen ett gemensamt yrkande om inriktningen för det fortsatta planarbetet vid Råstasjön. Vi i Centerpartiet är glada över att se att bebyggelsen föreslås minska kraftigt, jämför med tidigare förslag. Vi är även mycket nöjda med att den känsliga naturen norr om sjön, i den så kallade ”midjan”, inte kommer att bebyggas och att enda platsen där bebyggelse innanför strandskyddslinjen kan tänkas ske är längs Evenemangsgatan, i syfte att avskärma Råstasjön från Friends Arena. Att Råstasjöns utlopp föreslås förbli öppet lyfter också upp naturvärdena, något som vi som gröna liberaler välkomnar.

– Jag välkomnar byggnationen av slutna kvarter som tydligt markerar gräns mellan det privata och det offentliga rummet. För mig är även tillgängligheten för befolkningen vid Råstasjön ytterst viktig med tanke på rekreationsvärdena. Jag hoppas även att vi kan få se ett utomhusgym vid Råstasjön i framtiden. Säger Anna C Nilsson, kommunalråd (C)

Anna C Nilsson 1

Sammantaget är stadsbyggnadsnämndens yrkande gällande bebyggelse kring Råstasjön väl genomtänkt och helt i linje med Centerpartiets politik. Yrkandet ligger betydligt närmare den fördjupade översiktsplan (FÖP) som det beslutades kring 2007, än det planförslag som därefter gick ut på samråd. Yrkandet ligger även väldigt nära Centerpartiets tidigare ställningstagande 2007 och tidigare i år under det nuvarande planarbetet. Vi ser därför fram emot det fortsatta arbetet och slutgiltiga planförslaget, som förhoppningsvis bidrar till Arenastadens utveckling.

– SolnaCentern kommer även fortsättningsvis arbeta för en hållbar utveckling av Arenastaden för både människa och miljö. Stadsbyggnadsnämndens förslag ger ett positivt tillskott av nya bostäder till Stockholmsregionen, samtidigt som det bevarar de naturvärden som Centerpartiet och resten av Solna uppskattar och värnar. Säger Anna C Nilsson, kommunalråd (C)